Vilkår 15.08.2020

Denne avtalen omfatter alle bedrifter med et kundeforhold med BSRK AS (heretter kalt Bykom), org.nr. NO915667554MVA.
Alle priser vist på denne siden er eks. mva.

1. Innhold:

Alt innhold som legges ut på serveren er brukerens ansvar og brukeren beholder selv eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut. Bedriften eller brukeren er selv ansvarlig for alt materiale som legges ut på serveren og at opphavsrettslige bestemmelser ikke blir krenket. Brukeren er også ansvarlig for at nødvendige konsesjoner fra offentlige myndigheter foreligger, samt at materiale ikke er ærekrenkende eller på annen måte er lovstridig. Bykom har eiendomsrett og opphavsrett på programkode og tekniske løsninger.

2. Support:

Bykom har 3 ulike løsninger for support:

Driftsavtale
150,-/mnd
Denne avtalen innebærer drift av server/webhotell. Support utenom det som direkte er knyttet til drift av server faktureres pr. time. Backup av wordpress er ikke inkludert.

Utvidet driftsavtale
250,-/mnd
Denne avtalen dekker drift av server/webhotell, wordpress installasjon inkludert plugins og teknisk feilretting på nettstedet.
Backup av nettstedet er inkludert. (1 gang i mnd.)

Full supportavtale
450,-/mnd
Denne avtalen dekker drift av server/webhotell, wordpress installsjon inkludert plugins, teknisk feilretting på nettstedet samt opp til 1 disponibel time med endringer kostnadsfritt i måneden. Backup blir gjort automatisk 1 gang hver måned, samt ved endringer på siden.
Dersom en time ikke benyttes, kan ikke denne flyttes over til neste måned.

Bykom benytter seg retten til å vurdere hver enkelt situasjon og supportsak etter skjønn.

Dersom kunden ønsker selv å administrere webhotell er dette mulig. Det kan tilkomme ekstrakostnader knyttet til oppsett av side basert på type webhotell/server. Leveransen anses da som en engangsleveranse, og Bykom er fritatt alt ansvar etter leveranse.

3. Videresalg:

Programkode og tekniske løsninger som er levert av Bykom kan ikke videreselges og/eller kopieres for kommersielt bruk uten skriftlig avtale. Bykom forbeholder seg retten til å anvende og videreselge tjenester tilknyttet Bykom eiendoms- og/eller opphavsrett ved andre kundeforhold.

4. Driftssvikt, vedlikehold og nedetid::

Bykom fratar seg ansvaret for driftssvikt forårsaket av bruker eller tredjepart. Ved oppdateringer, migrering, e.l. kan nedetid på nettside forventes. Også nedetid grunnet årsaker som står utenfor vedlikehold står Bykom uten ansvar for. Nedetid opptil 10 dager i året, foruten tredjeparts- og brukerrelaterte årsakstilfeller, kan tilfalle uten krav om avtalebrudd av noe slag. Bykom står uten ansvar for eventuelle tap av data.

5. Ansvarsbegrensning:

Bykom holdes ikke ansvarlig om tjenester opplever sikkerhetsbrudd av noe slag der Bykom ikke står som førstehåndsleverandør. Sikkerhetssertifikater og sikkerhetskopier står under ansvaret til den aktuelle tredjepartsleverandøren. Brukeren står selv ansvarlig for sikkerhet knyttet til brukerens innloggingsinformasjon og selvstendig publisering. Bykom vil ikke svare erstatning for tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tredjepartstap eller annet avledet eller indirekte tap. Kunden forplikter seg til å holde Bykom skadesløs for ethvert krav som tredjepart måtte rette mot Bykom, som tilknyttes innhold publisert på nettsiden. Dersom utstyr/tjenester hos Bykom skulle svikte og dette medfører dokumentert tap for brukeren, eller avtalebrudd fra Bykom sin side, vil maksimal erstatningsplikt være begrenset til verdien på årlig lisensavgift til den enkelte kunde. Ansvarsbegrensningen gjelder også, men er ikke begrenset til, tap av data e.l. som følge av driftssvikt eller nedetid på epostkontoer eller nettside.

6. Næringskjøp:

Oppdragsgiver er kjent med at alle tjenester levert av Bykom er å anse som næringskjøp og at særlige bestemmelser for forbrukerkjøp således ikke kommer til anvendelse.

7. Fakturering:

Alle avtaler forskuddsfaktureres kvartalsvis om ikke annet er avtalt. Det er ingen bindingstid knyttet til avtaler. Avtaler skal sies opp minimum 10 dager før neste fakturaperiode. Ved oppsigelse i en fakturaperiode vil tjenesten være gyldig frem til betalt periode utløper. Alle avtaler løper frem til oppsigelse sendes skriftlig til post@bykom.no.
Ordinær timepris er 790,- og faktureres pr. påbegynte halvtime.

8. Bunntekst / portefølje:

Bykom benytter seg retten til å inkludere alle prosjekter i sin portefølje og anvende disse i markedsføringssammenhenger ved samtykke fra kunde.
Bykom benytter seg retten til å skrive «Nettsiden er utviklet og designet av Bykom» og benytte logo assosiert med Bykom nederst på nettsiden hvis ikke annet er avtalt før oppstart av prosjektet.

9. Utestengelse:

Bykom har rett til umiddelbart å stenge bedriftens eller brukerens tjeneste ved brudd på de her angitte retningslinjer eller ved utelatelse av oppgjør. En utestenging på bakgrunn av det overnevnte kan bli å betrakte som en oppsigelse, slik at abonnentens betalingsforpliktelser gjelder frem til det tidspunkt avtalen skulle opphøre ifølge normal oppsigelsestid.

10. Avvikling av kundeforhold:

Ved avvikling av kundeforhold der kunden er avsluttende part står Bykom uten ansvar for videreføring av produktløsninger/tjenester. Om produktløsninger/tjenester skal overføres til en annen part, gjøres dette etter avtale mellom samtlige parter. Bykom kan forbeholde seg retten til å kreve godtgjørelse for overføring av funksjoner, kildekoder, o.l. som står under eiendomsretten til Bykom. Ved avvikling av kundeforhold der Bykom står som avsluttende part grunnet selskapsavvikling, vil Bykom bistå i avvikling eller videreføringsprosessen av produktløsninger/tjenester, men står uten plikt og ansvar under og etter overdragelse.

Vilkårene er gjeldende fra og med 15.08.2020 og frem til vilkårene blir endret. Dersom vilkårene blir endret vil dette dokumentet bli arkivert, og de nye vilkårene vil få en ny dokumentside.
Når dokumentet er signert vil det bli sendt ut en bekreftelsesmail hvor det kommer frem link og navn på dokumentet som er signert.

Bykom forbeholder seg retten til å regulere priser på avtaler og timepris.

 

Be om tilbud